JavaScript 作用域和闭包理解

函数作用域外面的无法访问函数作用域内部的变量和函数,这样就可以将一些变量和函数隐藏起来; 隐藏起来的好处是 形成命名空间,避免各个函数里面的变量冲突 实现模块管理 内部可以访问外部的; function foo(a) { var b = 2; // 一些代码 function bar() { // ... } // 更多的...