GitHub 开源负载均衡组件 GLB Director

GitHub 发布了开源负载均衡组件 GitHub Load Balancer Director(GLB) Director,GLB 是 GitHub 针对裸机数据中心的可扩展负载均衡解决方案,它支持大多数 GitHub 的对外服务,并且还为诸如高可用 MySQL 集群这样最为关键的内部系统提供负 ​​​ 全文