JavaScript数字前补0小技巧

经常处理财务数据的朋友可能会遇到这样一个需求:给定一个数值,转换成固定的长度的字符串,不足的地方前面补零,比如 123 => 000123 。 通常我们会尝试这样的做法: let num = 123; // 把数值转换成字符串 let numStr = num.toString(); let strLen = 5; // 计算差几个空缺的0 let spaceLen = strLen - numStr...